Learning MCNP4C and MCNPX

output Analyzing With Matlab - انالیز خروجی ها ی mcnp با matlab

Output Analysis of MCNP Code with Matlab

This is simple program that me and one of my best friend was wrote it and it's for surface flux and variation in parameters that i mentioned them bellow

First Download my program

ابتدا برنامه را دانلود کنید

نکته : من این برنامه را برای تحلیل رفتار فوتونها و الکترون ها نوشته ام

with the help of this program you can read more output as you can see in bellow picture and analysis them very easily at the lowest time - just it take some seconds 2 or less than it and then work with data in matlab or copy them where you prefer for analysis mathematica , origin lab , excel and so on

مزیت ها : با استفاده از این برنامه میتوانیم تعداد زیادی از خروجی های mcnpx را در یک پوشه قرار داد سپس انها را در مدت چند ثانیه تحلیل کرد

در این برنامه این تحولات بررسی میشود

bremsstrahlung و p-annihilation و photonuclear و electron x-rays و 1st fluorescence و 2nd fluorescence و (gamma,xgamma) و compton scatter و escape و capture و pair production و compton recoil و photo-electric و photon auger و electron auger و knock-on و (gamma,xelectron) و scattering 

-------------------------------------------------

نمایی از دایرکتوری و پوشه فایل های من

This my directory view

matlab را اجرا کنید و مانند زیر یک فایل جدید ایجاد کنید

start matlab and set a new file


فایل دانلود شده را به پنجره زیر بکشید

drag and drop my file [my download] in this environment / look at bellow picture

بقیه در ادامه مطالب

click this message to see complete note


ادامه مطلب

مثالی از مش بندی کروی در MCNPX

c Cells Cards 
1    1 -3.21      -1      $ SiC Sphere, 20 micron radius 
2    0         1  -2      $ Void 

3    0         2          $ Void 


c Surfaces Cards 

1  so 0.002 
2  so 1 


c Mode cards 
mode a 

c Source Definition 
SDEF PAR=a POS= 0 0 0  erg=5.407 

c Materials 
m1   14028.00a  0.5      $ 50% Carbon, 50% Silicon 
     6012.00a   0.5 
imp:a   1 0r        0 1r          $ 1, 2, 3 

c Tallies 
tmesh 
 smesh3 total 
 cora3  0.0 19i 0.02 
 corb3  4.0     180.0 
 corc3  4.0     360.0 
endmd 

nps 1E4 


ادامه مطلب

نحوه تعریف یک حسابگر مش در فایل ورودی

یک حسابگر مش بوسیله تعدادی کارت که در ادامه توضیح داده می شود، تعریف می گردد. تمام دستور های مربوط حسابگرهای مش باید در یک بلوک که شامل کارتی با عنوان tmesh است، در 5 ستون اول قرار گرفته و بعد از تعریف تمام دستور ها در خاتمه باید یک کارت که شامل دستور endmd در 5 ستون اول قرار بگیرد. برای هر یک از دستور های این حسابگر، دستورات زیر که شامل جزئیاتی از مختصات مش است، قرار می گیرد.

CORAn

CORBn

CORCn corrc(n,1), corrc(n,2), ... corrc(n,N)

دستورهای CORAn، CORBn و CORCn برای تعیین سه محوری که نوع حسابگر مش را مشخص می کنند، به کار می روند. منظور ار نوع حسابگر مش، مستطیلی، استوانه ای و یا کروی بودن آن است.  
در مورد مش های مستطیلی،
CORAn صفحات عمود بر محور x، CORBn صفحات عمود بر محور y و CORCn هم صفحات عمود بر محور z را مشخص می کند. در مش های استوانه ای، CORBn محور غیر قابل تغییر z را که در واقع همان محور تقارن استوانه است، مشخص می کند. CORAn در این مختصات تغییرات شعاع را نشان می دهد. کوچکترین مقدار (مقدار اولیه) برای شعاع برابر صفر است که مقدار این دستور صفحات عمود بر محور غیر قابل تغییر z را مشخص می کند. CORCn زاویه با چرخش ساعتگرد نسبت به محور z را نشان میدهد. این زاویه بر حسب درجه بوده که نسبت به جهت مثبت محور x از صفر تا 360 درجه تغییر می کند. مقدار صفر روی این کارت تعریف ناپذیر است.

در مش­های کروی، CORAn شعاع کره، CORBn زاویه قطبی و CORCn شبیه به آن چیزیی است که در مختصات استوانه ای تعریف می شود. MCNPX این قابلیت را دارد که تعداد زیادی از نقاط مش بوسیله حداقل ورودی روی محورهای مختصات، را بوجود بیاورد. تمام مقادیر ورودی مربوط به مختصات باید به صورت یکنواخت افزایش پیدا کنند تا بتوان به جوابی مناسب دست پیدا کرد. واضح است که اندازه مش به مقادیر ورودی مختصات بستگی دارد. لازم بذکر است که برای مش های با تعداد خیلی زیاد به کامپیوتری با کارایی و حافظه بالا نیاز است.

دستورات دیگری که می توانند با حسابگر مش مورد استفاده قرار بگیرند از قرار زیر هستند:

ERGSHn E1 E2

MSHMFn E1 F1 E2 F2 ...

FMn ...

E1 حد پایین انرژی مورد نظرو E2 حد بالایی انرژی هستند که در کارت ERGSH به کار می روند. پیش فرض نرم افزار همه انرژی ها را در نظر می گیرد.

ورودی های روی کارت MSHMF شامل زوج انرژیها و تابع پاسخ وابسته هسستند که زوج های فراوانی را می توان به عنوان ورودی روی آن وارد نمود.

کارت FM هم شبیه آن چیزی است که قبلا ذکر شده است. این کارت نباید بین کارت های tmesh و endmd قرار بگیرد. ساختار مش ها با توجه به نیازی که از مسئله و خروجی برنامه داریم به سه گروه تقسیم بندی می شوند. این فرم ها به صورت زیر هستند:

RMESHn:P keyword(i), i=1,10

CMESHn:P keyword(i), i=1,10

SMESHn:P keyword(i), i=1,10

 

RMESHمش مستطیلی، CMESH، مش استوانه ای و SMESH یک مش کروی است. n شماره حسابگر است که توسط کاربر تعریف می گردد. شماره مش نباید با شماره دیگر حسابگر هایی که در مسئله به کار رفته است یکسان باشد، مثلا اگر حسابگر F1 در فایل ورودی وجود دارد شماره حسابگر مش نباید برابر با 1 قرار داده شود. عدد n نوع اطلاعاتی که در مش ذخیره می شود را مشخص می کند.

ادامه مطلب

چگونه بخشی از یک plot را که خیلی کوچک نمایش داده شده بزرگتر کنیم

طبق انچه در تصویر میبینید sheet را اماده کنید

ابتدا sheet را بصورت انتخاب شده در می اوریم طبق شکل زیر

 سپس گزینه زیر را انتخاب میکنیم

برای یافتن این گزینه به شکل زیر نگاه کنید در محیط برنامه

در نهایت plot به این شکل در خواهد امد


PageRank