Learning MCNP4C and MCNPX

چطور کدنویسی را شروع کنیم - how we can write our code in mcnp

برنامه ام سی ام پی سه بلوک دارد

--------------------------------------

نام دلخواه برای برنامه

بلوک سلول ها


بلوک سطوح


بلوک داده ها

که شامل (کارت مد کارت انرژی تالی ها و ... است)

===============================

مثال :


در پایان همیشه چند خط فاصله بگذارید

خطی که با حرف c شروع میشود خوانده نمیشود

دقت کنید که در پایان حتما سه بلوک داشته باشید 

برای توضیح راجعبه هر خط در انتهای هر خط پس از علامت $ توضیحات لازم را بدهید کوتاه و کامل


PageRank